Politika privatnosti - Basket

Politika privatnosti

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Obrada podataka u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora Basket Zdravija Hrana Made By Hand d.o.o. Stara Pazova – Golubinci, ul. Putinačka br. 17, 22308 Golubinci, („Društvo“) rukovalac je ličnih podataka kupca proizvoda Društva koji se prikupljaju i obrađuju u cilju zaključenja i ispunjenja ugovora o prodaji robe. Obrada podataka se vrši na osnovu ugovora i bez prikupljanja i obrade ličnih podataka kupaca Društvo nije u mogućnosti da zaključi i ispuni obaveze iz ugovora.. Ove podatke Društvo čuva 10 godina nakon ispunjenja ugovora, uz primenu svih adekvatnih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka u skladu sa zakonom i internim aktima Društva.
Lične podatke kupaca Društvo prosleđuje:

  • svojim zaposlenima koji po zakonu i prirodi posla koji obavljaju moraju imati pristup tim podacima kao i trećim licima sa kojima Društvo ima zaključen ugovor a za potrebe ispunjeja ugovora o prodaji;
  • ovlašćenim državnim organima na njihov zahtev.

Prenos podataka se vrši na osnovu na osnovu preduzetih adekvatnih mera zaštite u vidu standarne ugovorene klauzule, osim u slučaju prenosa podataka ovlašćenim državnim organima kojima se podaci dostavljaju na osnovu zakona.

Obrada podataka u marketinške svrhe

Društvo lične podatke kupaca i to: ime i prezime, broj telefona, adresu elektronske pošte, adresu prebivališta obrađuje u cilju obaveštavanja o promocijama i ponudama svojih proizvoda. Podatke koje obrađuje u ovu Društvo čuva pet godina, odnosno do opoziva saglasnosti, uz primenu svih adekvatnih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka u skladu sa zakonom i internim aktima Društva.

Vaša prava

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo na: opoziv saglasnosti, pravo na pristup, pravo na ispravku i dopunu, pravo na brisanje, kao i prava na ograničenje obrade podataka, pravo na prigovor i pravo na prenosivost podataka.

Ukoliko se obrada podataka o ličnosti vrši na osnovu prethodno date saglasnosti, ta saglasnost se može opozvati u svakom trenutku u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Opoziv saglasnosti neće uticati na dopuštenost obrade na osnovu saglasnosti pre opoziva.

Ukoliko smatra da je obrada podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Za pitanja koja se tiču obrade vaših ličnih podataka možete nas kontaktirati putem:

  • broja telefona: 063/115-92-11,
  • e-mail adrese: shop@basket.co.rs,
  • pošte: Basket Zdravija Hrana Made By Hand d.o.o. Stara Pazova – Golubinci, ul. Putinačka br. 17, 22308 Golubinci.